Νομοθεσία

Γενική Νομοθεσία

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

– Εφαρμογή Ευρωπαικού κανονισμού 2019/945 για ΣμηΕΑ και φορείς εκμετάλλευσης ΣμηΕΑ τρίτων χωρών

– Εκτελεστικός Ευρωπαικός κανονισμός 2019/947 για τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των μη επανδρωμένων αεροσκαφών

– Εκτελεστικός Ευρωπαικός κανονισμός 2020/639 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 2019/947 όσον αφορά τυποποιημένα σενάρια για πτητικές λειτουργίες που εκτελούνται εντός ή πέραν οπτικής επαφής

– Εκτελεστικός Ευρωπαικός κανονισμός 2020/746 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού 2019/947 όσον αφορά νέες προθεσμίες προσαρμοσμένες στην τρέχουσα κατάσταση

– Κανονισμός (ΕΕ) 2020/1058 για  την  τροποποίηση  του  κατ’  εξουσιοδότηση  κανονισμού  (ΕΕ)  2019/945  όσον  αφορά  την  εισαγωγή  δύο νέων κατηγοριών συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών

Comments are closed.