Πιστοποιητικά

Εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕA

By kyclopas on March 15, 2021 0 Comments

Ο υποψήφιος εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ πρέπει να έχει πτητική πείρα τουλάχιστον ογδόντα (80) ωρών πτήσης ως χειριστής ΣμηΕΑ της ανάλογης κατηγορίας. Η ειδικότητα εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ ισχύει για τρία (3) έτη.

Ποιούς αφορά η ειδικότητα του εκπαιδευτή χειριστών ΣμηΕΑ;

Οποιονδήποτε χειριστή ΣμηΕΑ θέλει να δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά στον τομέα της εκπαίδευσης των ΣμηΕΑ.

Τι διδάσκεται;

Ο υποψήφιος εκπαιδευτής χειριστών ΣμηΕΑ παρακολουθεί πιστοποιημένο πρόγραμμα εκπαίδευσης Εκπαιδευτών χειριστών ΣμηΕΑ που εκπονεί το Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ και μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

α) αρχές διδασκαλίας χειρισμού ΣμηΕΑ όπως τεχνικές μάθησης, αρχές σχεδιασμού διδασκαλίας

ΣμηΕΑ, αρχές κοινωνικής ψυχολογίας, χρήση εκπαιδευτικών βοηθημάτων, αξιολόγηση λαθών μαθητευομένων,αρμοδιότητες – ευθύνες εκπαιδευτών.

β) διαχείριση ρίσκου, ομαδική εργασία, διαδικασίες λήψης αποφάσεων, διοίκηση ανθρώπινων πόρων και αντιμετώπιση εκτάκτων περιστάσεων.

Πόσο διαρκεί η εκπαίδευση;

Η διάρκεια του προγράμματος είναι η εξής:

• θεωρητική εκπαίδευση 20 ώρες

• πρακτική εκπαίδευση 10 ώρες πτήσης

• πρακτική εν πτήσει εξέταση με εξουσιοδοτημένο εξεταστή χειριστών ΣμηΕΑ

Comments are closed.